Statut

Capitolul I

Art.1 Denumirea și însemnele

(1) Tinerii Verzi reprezintă o organizație de tineret afiliată politic Partidului Verde, care are drept scop principal formarea cadrului necesar unirii tuturor curentelor progresiste de tineret din ţară (mişcări, sindicate, organizații, societăți şi asociaţii) pentru a oferi societăţii civile o alternativă de guvernare pentru dezvoltare şi progres. Tinerii Verzi militează pentru o democraţie funcţională şi matură şi pentru o administrare sustenabilă a ţării.

(2) Numele organizației este Tinerii Verzi – organizația de tineret a Partidului Verde , prescurtat Tinerii Verzi şi simbolul conturul hărții României în fundal verde și cu scris în mijloc cu majuscule TINERII VERZI. Fundalul verde poate fi înlocuit și cu alte culori.

(3) Reprezentarea grafică, alb-negru şi color a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut.

(4) Semnul permanent al organizației este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale, precum şi pe materialele de promovare ale Tinerilor Verzi în aranjamentele grafice aprobate de conducerea organizației.

(5) Schimbarea sau modificarea semnului se realizează de către Biroul Național.

(6) Drapelul organizației este un fundal, de obicei verde, şi are inscripţionat în centru semnul permanent.

(7) Imnul organizației se aprobă de către Biroul Național.

Art. 2 Sediul

Sediul central al organizației este în cadrul sediului Partidului Verde. Sediul central al organizației poate fi schimbat de către Biroul Național al Tinerilor Verzi.

Art. 3 Cadrul legal

(1) Tinerii Verzi reprezintă o organizație constituită în baza statutului Partidului Verde. Tinerii Verzi implică o organizație de tineret modernă, de stânga şi progresistă, o organizație naţională cu vocaţie europeană, candidată pentru a deveni membră a Federației Tinerilor Verzi Europeni – FYEG. Tinerii Verzi promovează competiţia internă în structurile de partid, ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în Parlament, și propune acei membri care au demonstrat o pregătire profesională necontestată, îndeplinesc criteriile de selecţie statutare şi respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale Tinerilor Verzi sau ale Partidului Verde.

(2) Organizația urmărește exclusiv obiective politice.

(3) Tinerii Verzi sunt reprezentați în raporturile cu autoritățile publice și cu terții de către copreședinți, coordonatorul național, vicepreședinti, secretarul general sau de către Biroul Național.

Art. 4 Obiectivele organizației

(1) Tinerii Verzi prin acţiunile sale sau prin platforma – program îşi propun drept obiective prioritare următoarele:

a. apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;

b. promovarea şi apărarea democraţiei, a pluralismului politic şi a statului de drept;

c. promovarea principiilor doctrinare ale tinerilor verzi europeni şi transpunerea lor în decizii şi politici publice;

d. responsabilitatea faţă de mediu şi apărarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic;

e. promovarea tehnologiilor verzi, non-poluante şi a surselor regenerabile de energie;

f. sprijinirea dezvoltării durabile;

g. promovarea dreptăţii sociale şi a dreptăţii faţă de generaţiile viitoare;

h. promovarea principiului oportunităților egale pentru toți, a protecției sociale, a incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate și egalitatea de șanse între femei și bărbați;

i. apărarea valorilor societăţii deschise prin asigurarea unui cadru social de diversitate şi nediscriminare, prin discriminare înţelegând orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe baza de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

j. promovarea unei educaţii moderne şi performante şi a unor instituţii de învăţământ care să mizeze pe programe şi metode de predare pe baze raționale și științifice şi care să stimuleze creativitatea şi potenţialul copiilor şi tinerilor, promovarea culturii, a ştiinţei, a inovării şi cercetării ştiinţifice;

k. îmbunătăţirea serviciilor publice;

l. promovarea conştiinţei civice, a activismului, a implicării şi responsabilizării grupurilor sociale pentru un viitor mai bun în România şi în Uniunea Europeană;

m. promovarea unei economii solidare, sustenabile, echitabile și incluzive;

n. stimularea întreprinderilor sociale;

o. sprijinirea sectorului agricol şi a fermierilor și promovarea agriculturii ecologice;

p. funcţionarea democratică a instituţiilor;

q. promovarea unui climat de integritate în administrația publică locală și centrală;

r. respectarea şi apărarea drepturilor minorităţilor, inclusiv dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică al cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale;

s. promovarea libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, a toleranţei religioase şi a separării dintre biserică şi stat ca garanţie a acestor libertăţi;

t. promovarea democrației și a drepturilor fundamentale la nivel internațional și a mijloacelor pașnice de rezolvare a conflictelor;

u. promovarea protecției animalelor și combaterea cruzimii față de acestea;

v. susţine restructurarea şi modernizarea economiei naţionale pentru realizarea unei economii circulare;

w. garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor individului în spaţiul virtual.

(2) Tinerii Verzi vor urmări împlinirea obiectivelor sale politice inclusiv prin organizarea unor activităţi care promovează valorile, principiile și politicile menționate anterior precum:

a. acţiuni şi luări de poziţie politice;

b. elaborarea de politici publice şi proiecte de lege;

c. implementarea prin acţiunile Partidului Verde şi ale aleşilor săi din administraţia publică locală şi centrală a principiilor şi valorilor asumate;

d. acțiuni de promovare, simpozioane, conferințe și dezbateri politice;

e. consultări publice, cercetări, studii și rapoarte privind aspecte social-politice, care privesc situaţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, problemele de mediu sau funcţionarea instituţiilor democratice;

f. acțiuni educative în materie politică precum sesiuni de instruire, tabere și şcoli de vară;

g. campanii publice, inclusiv în mediul online, pentru promovarea unor cauze punctuale sau a valorilor partidului.

CAPITOLUL II

Art. 5 Membrii

Poate fi membru al Tinerilor Verzi, pe baza liberei adeziuni, orice cetăţean din spațiul Uniunii Europene, fără deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, orientare sexuală, sex, venit sau origine socială şi care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a împlinit vârsta de 16 ani;

b) are o conduită profesională, morală şi politică corespunzătoare organizației;

c) se angajează să respecte Statutul și disciplina organizației;

d) nu se găsește într-una din situațiile de interdicție prevăzute de lege.

(4) Nu pot deveni membri ai Tinerilor Verzi:

a) persoanele cu vârsta de peste 31 de ani

b) persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti sau, prin Constituţie sau lege, le este interzisă asocierea politică;

c) persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor ţării, pentru infracţiuni săvârşite cu violenţă sau pentru alte fapte antisociale grave; persoanele compromise moral şi politic;

d) persoanele care promovează violenţa, ideologia fascistă, nazistă, rasismul, şovinismul, separatismul etnic sau şi orice alte idei ori acţiuni extremiste de dreapta sau contrare intereselor naţionale, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

e) persoanele care promovează sexismul, rasismul, xenofobia, autoritarismul, fundamentalismul religios, homofobia, violența și orice alte idei și acțiuni contrare drepturilor, libertăților și demnității umane;

f) persoanele cărora le-au fost retrase drepturile electorale prin decizii definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti;

g) persoanele care au primit condamnări penale pentru infracţiuni deliberate comise cu violenţă sau pentru fapte de corupţie;

Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri ai Tinerilor Verzi şi pot constitui filiale sau organizaţii de tineret cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.

Pot deveni membri, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenie română, dar au domiciliul în România.

Membrii între 16 și 18 ani se numesc, conform legii, membri simpatizanți și au aceleași drepturi precum restul membrilor, având posibilitatea de a fi implicați și în forumurile de conducere la nivel central al Partidului Verde.

Solicitarea dobândirii calităţii de membru se poate adresa şi online, prin completarea fişei de înscriere în format electronic de pe website-ul oficial al Tinerilor Verzi. În prezent, domeniul oficial a site-ului este tineriiverzi.ro.

Membrii sunt înscrişi în Registrul de Evidenţă a membrilor Tinerilor Verzi de la nivelul fiecărei organizaţii locale, acesta putând fi realizat atât în format scriptic, cât şi electronic, în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Biroul Național al Tinerilor Verzi.

La nivel judeţean şi de sector se organizează şi funcţionează Registrul Judeţean/de sector de Evidenţă a membrilor, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii din organizaţia judeţeană/de sector şi principalele date de identificare ale acestora. Evidenţa membrilor şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Judeţean/de sector de Evidenţă a membrilor se realizează de către secretarul organizaţiei judeţene/de sector, în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Biroul Național al Tinerilor Verzi.

La nivel central se organizează şi funcţionează Registrul Naţional de Evidenţă a membrilor, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii şi principalele date de identificare ale acestora. Evidenţa membrilor şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Naţional de Evidenţă a membrilor se realizează de către Secretariatul General. Organizațiile de la toate nivelurile își vor actualiza la fiecare 3 luni lista cu membrii în Registrul Național de Evidență a membrilor și obligatoriu în fiecare lună în an pre-electoral.

Fiecare membru poate să își aleagă filiala în care dorește să activeze și de asemenea se poate transfera de la o filială la alta.

În conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau pierderea calităţii de membru nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti.

Art. 6 Înscrierea în organizaţie

(1) Calitatea de membru se dobândește în baza unei cereri de înscriere depuse la o organizație comunală, județeană sau municipală ori în format online pe tineriiverzi.ro, indiferent unde persoana are domiciliul sau reședința ori își desfășoară activitatea profesională sau de studiu.

(2) Aprobarea sau respingerea cererii se comunică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Decizia de acceptare sau respingere este luată de organizația unde a fost depusă cererea.

(3) Tinerii Verzi pot solicita persoanelor care depun cereri de adeziune informaţii cu privire la trecutul lor, activitatea lor în organizaţii civice, profesionale sau politice anterioare înscrierii şi cu privire la eventualele incompatibilităţi precizate la art. 5 alin (4).

(5) Împotriva deciziei de respingere a cererii, solicitantul poate formula contestație la Biroul executiv județean sau Biroul Național în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Hotărârea Biroului executiv județean sau central este definitivă.

Art. 7 Încetarea calității de membru

Calitatea de membru al Tinerilor Verzi încetează prin deces, demisie, excludere, depășirea limitei de vârstă, înscrierea într-un alt partid politic din România decât Partidul Verde sau prin pierderea drepturilor civile printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă. Demisia se înregistrează la sediul organizației locale și intră în vigoare la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Înscrierea într-un alt partid politic decât Partidul Verde se consideră demisie de drept din Tinerii Verzi. Radierea se face în situaţia în care se constată că, ulterior dobândirii calităţii de membru, persoana se află într-una din situaţiile de incompatibilitate, precum şi în caz de deces.

Excluderea din organizație se hotărăşte în conformitate cu prevederile statutare.

Art. 8 Excluderea din organizație

Excluderea din Tinerii Verzi se poate produce ca urmare:

(a) a inactivităţii nemotivate şi prelungite timp de 30 de zile;

(b) a neîndeplinirii culpabile a îndatoririlor prevăzute în statut;

(c) a săvârşirii unor fapte de natură ce aduce prejudicii morale ori materiale Partidului Verde sau Tinerilor Verzi;

(d) a încălcării grave a prevederilor statutului. Măsura excluderii se hotărăşte de către Biroul Executiv al organizaţiei locale sau județene din care face parte membrul.

Măsura excluderii hotărâtă de Biroul Executiv al organizaţiei locale se comunică celui în cauză; ea poate fi atacată conform dispoziţiilor prezentului statut. Excluderea unui membru este o sancțiune disciplinară care poate fi dispusă și de către Biroul Național în urma constatării unei încălcări a prevederilor Statutare. În cazul inexistenței organizației locale, hotărârea este luată de Biroul Județean.

CAPITOLUL III

Art. 9 Organizarea Tinerilor Verzi

(1) Tinerii Verzi sunt organizați pe criteriul administrativ-teritorial și se constituie din organizații teritoriale. Membrii pot forma comisii, grupuri de lucru, departamente și structuri cu ajutorul cărora să-și promoveze obiectivele.

(2) Organizațiile teritoriale sunt:

a) județene și a Municipiului București;

b) comunale, orășenești și de sector.

(3) Organizațiile comunale se înființează când au un număr minim de 3 membri. Organizațiile orășenești, municipale sau de sector se înființează când au un număr minim de 3 de membri.

(4) Organizațiile județene se înființează când au un număr minim de 5 de membri.

(5) Sediul organizației județene este in municipiul reședință de județ.

(6) Conducerea organizației naționale poate stabili un coordonator sau doi co-coordonatori care să se ocupe de constituirea unei filiale județene într-un județ în care aceasta nu există. În cadrul forumurilor decizionale ale organizației, ei au statutul unui/unor lideri de filială județeană. Coordonatori sunt numiți și schimbați doar de către Biroul Național. Mandatul lor încetează de facto după 3 luni sau la înființarea filialei județene.

(7) Organizațiile teritoriale nu au personalitate juridică.

(8) În raport cu terții, organizațiile teritoriale sunt reprezentate de copreședintele organizației sau de persoane din conducere, desemnate de Biroul Județean.

CAPITOLUL IV

Art. 10 Organe de conducere la nivel teritorial

Organele de conducere la nivel teritorial sunt:

(1) Biroul Filialei Locale.

(2) Biroul Județean.

(3) Biroul filialei locale se constituie din minim 3 și maxim 11 membri pe un mandat de maxim 2 ani.

(4) Dizolvarea biroului local poate fi decisă prin majoritate simplă de către biroul local sau de către biroul județean la cererea a minim ¼ din membrii biroului local și doar cu aprobarea a două treimi dintre membrii biroului județean. Adunarea bi-anuală a filialei locale poate decide, de asemenea, dizolvarea biroului și convocarea unor noi alegeri.

(5) Formula minimă a biroului local este: 2 copreședinți (preferabil băiat și fată) și secretarul filialei. În cazul unui număr mai mare de membri ai biroului, atribuțiile membrilor se stabilesc în prima ședință.

(6) Sistemul electoral se stabilește de către biroul județean.

(7) Biroul județean se constituie din minim 3 și maxim 19 membri pe un mandat de maxim 2 ani.

(8) Dizolvarea biroului județean poate fi decisă prin majoritate simplă de către biroul județean sau de către Adunarea Generală a Filialei Județene. Biroul Național poate dizolva biroul județean al unei filiale doar în cazuri excepționale și doar prin majoritate de peste ⅔.

(9) Formula minimă a biroului județean este: 2 copreședinți (obligatoriu băiat și fată) și secretarul filialei județene. În cazul unui număr mai mare de membri ai biroului, atribuțiile membrilor se stabilesc în prima ședință.

(10) Sistemul electoral se stabilește de către Biroul Național.

(11) Adunarea Generală a Filialei Județene (AGFJ) este formată din toți membrii organizației județene și este convocată cel puțin de două ori pe an. În cadrul AGFJ, membrii pot vota sau nu dizolvarea Biroului Județean al Filialei.

Art. 11 Condițiile de valabilitate a ședințelor

Condițiile de valabilitate a ședințelor organelor de conducere sunt:

a) pentru Adunări Generale: este prezentă majoritatea membrilor (jumătate plus unu), iar deciziile se iau de către majoritatea celor prezenți;

b) pentru Biroul Național, Județean și Local: este prezentă majoritatea membrilor (jumătate plus unu), iar deciziile se iau de către majoritatea membrilor Biroului.

c) Membrii organelor de conducere își pot delega reprezentarea prin împuternicire – ca să participe și sa voteze în numele lor la ședințe.

CAPITOLUL V

Art. 12 Adunarea Generală (AG)

(1) AG este organul suprem de conducere al organizației și se convoacă cel puțin o dată la doi ani cu votul a două treimi din Biroul Național (BN), a Consiliului Național (CN) sau extraordinar atunci când interesele organizatorice o impun, la propunerea și votul a cel puțin jumătate din membrii BN sau CN sau la propunerea Secretarului General ori a Coordonatorului Național.

(2) Printr-un Regulament de organizare al AG aprobat de BN se stabilește norma de reprezentare, propunerea de ordine de zi și locul de desfășurare. Congresul ordinar este anunţat cu minim 10 de zile înainte de data desfășurării, iar cel extraordinar cu minim 5 zile înainte. AG se poate realiza cu toți membrii organizației sau cu delegați din partea filialelor județene.

(3) AG are următoarele atribuții:

a) dezbate și aprobă principiile doctrinare ale organizației și principalele direcții de acțiune politică;

b) stabilește strategia și căile de înfăptuire a acesteia;

c) adoptă sau modifică Programul Politic;

d) adoptă sau modifică Statutul Organizației;

e) alege prin vot secret uninominal Copreședinții, Coordonatorul Național și Secretarul General. Alege pe liste de candidați prin sistem de reprezentare proporțională între 10 și 25 de membri ale căror atribuții vor fi desemnate în prima ședință a noului birou. Doi dintre membri vor fi vicepreședinții organizației de tineret.

(5) AG este statutar constituită în prezența a jumătate plus unu din numărul delegaților sau membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Art. 13 Consiliul Național (CN)

(1) Se întrunește la fiecare trei luni sau în ședință extraordinară la cererea Coordonatorului Național sau a majorității membrilor din BN. Este statutar dacă participă majoritatea membrilor care îl compun.

(2) În Consiliul Național se pot adopta hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți, dacă sunt prezenți cel puțin ⅔ din numărul membrilor acestuia sau cu majoritate de ⅔ în cazul în care prezența este mai mică de ⅔ din membri. Ședințele ordinare ale Consiliului National sunt convocate cu cel puțin 10 zile înainte, iar cele extraordinare cu cel puțin 3 zile înainte. Ședințele Consiliului Național sunt conduse de Coordonatorul Național sau în lipsa lui de Secretarul General al Organizației.

(3) Consiliul Național are următoarele atribuții:

a) modifică Statutul Tinerilor Verzi;

b) modifică Programul politic sau strategia;

c) aprobă comasarea prin fuziune sau absorbție, cu alte organizații sau aprobă cu votul a peste ⅔ și cu participarea a cel puțin 75% dintre membrii CN, independența față de Partidul Verde;

d) aprobă orice alte hotărâri de interes major cu privire la activitatea Tinerilor Verzi;

e) demite cu votul a minim ⅔, la propunerea președintelui de ședință, orice membru cu funcție de conducere în partid, pentru abateri disciplinare grave sau neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform funcției;

f) poate alege membrii BN în cazul vacantării acestor funcții (vacantările care pot fi supuse votului CN sunt doar cele în care nu există un înlocuitor pe lista de candidați);

g) adoptă declarații politice și apeluri;

h) alege coordonatorii regionali care se ocupă de coordonarea filialelor din regiuni pe mandatul dintre ședințele Consiliului Național. Coordonatorii pot fi și membrii ai BN sau CN.

(5) Componența Consiliului Național este următoarea:

a) membrii Biroului Național;

b) copreședinții organizațiilor județene și copreședinții organizațiilor de sectoare;

c) coordonatorii regionali aleși în sesiunea precedentă a Consiliului Național;

(6) La ședințele Consiliului Național pot participa, cu statut de invitat fără drept de vot, persoanele care au responsabilități importante în organizaţie sau în organizaţiile partenere.

Art. 14 Biroul Național (BN)

(1) BN este forul de conducere operativ, care se întrunește la fiecare două săptămâni sau ori de câte ori se impune, în format online sau în cazuri speciale și fizic, la convocarea unui Copreședinte, a Coordonatorului Național, a Secretarului General sau la iniţiativa a unei treimi dintre membrii acestei structuri. Membrilor BN li se vor comunica data, locul de desfășurare și ordinea de zi cu cel puțin o zi înainte.

(2) BN se compune din maxim 29 de membri.

a) Membrii aleși uninominal sunt Copreședinții , Coordonatorul Național și Secretarul General.

b) Membri aleși pe liste: până la 25 de membri aleși pe liste de către Congres.

(3) BN are următoarele atribuții:

a) elaborează norme și instrucțiuni de aplicare a hotărârilor AG și a Consiliului Național;

b) coordonează activitățile interne și internaționale între ședințele CN;

c) pune în aplicare, în mod operativ, hotărârile CN, urmărind respectarea și punerea în aplicare a acestora de către toate organizațiile interne;

d) organizează și stabilește contacte de colaborare cu celelalte organizații de tineret, sindicate, organizații ale societății civile, precum și cu instituțiile sau autoritățile publice;

e) controlează și îndrumă organizațiile județene;

f) stabilește instrucțiunile privind organizarea conferințelor județene și trimite împuterniciți pentru conducerea lucrărilor;

h) în cazuri deosebite, ca urmare a activității necorespunzătoare a unor președinți sau a altor cadre de conducere a organizațiilor județene, BN poate hotărâ dizolvarea acestor birouri și convocarea alegerilor;

j) stabilește criteriile de evaluare și apreciere ale organizațiilor teritoriale.

(4) În cazul vacantării funcției de copreședinte, până la numirea unui înlocuitor de către Consiliul Național, Coordonatorul Național desemnează un vicepreședinte care să ocupe interimar funcția de copreședinte. În cazul vacantării funcției de Secretar General, Coordonatorul Național numește un membru al BN ca și Secretar General interimar, până când Consiliul Național alege un nou Secretar General. În cazul vacantării funcției de Coordonator Național, Biroul Național numește la propunerea Secretarului General, un membru al biroului care să ocupe funcția de Coordonator Național interimar, până când CN alege un nou Coordonator Național. Interimatul nu poate dura mai mult de 30 de zile și nu poate fi înnoit.

CAPITOLUL VI

Art. 15 Încetarea activității

Tinerii Verzi își încetează activitatea în condițiile și cu respectarea prevederilor statutare.

Art. 16 Dispoziții finale

(2) Prezentul Statut este valabil din momentul adoptării și va putea fi modificat în condițiile prezentului Statut.

(3) Statutul poate fi completat cu un Regulament de funcționare și aplicare, aprobat de BN sau CN.

Activitatea în cadrul Tinerilor Verzi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legii.

Organele executive la nivel central sau local pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru realizarea obiectivelor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Tinerii Verzi sprijină activitatea asociaţiilor şi a organizaţiilor non-guvernamentale în demersurile acestora de susţinere a intereselor majore ale categoriilor de cetăţeni pe care le reprezintă.

Tinerii Verzi iniţiază periodic consultări cu asociaţiile şi organizaţiile non-guvernamentale în probleme specifice.

Modificările și completările prezentului Statut se aplică de la data comunicării lor către BN. Prezentul Statut, modificat și completat, a fost adoptat de Adunarea Generală a Tinerilor Verzi la 13 August 2022.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...